Hoe starten met onlinehulp?

Eerst visie en positie van een online en blended aanbod bepalen en dán uitwerken ...

De redenen om te starten met online of blended werken zijn divers.

Waarom willen we online of blended gaan werken? Op welke vraag, nood of probleem willen we een antwoord bieden? Wie moet daar beter van worden?

 • Je wil een bijkomende dienst-, hulp- of zorgverlening aanbieden aan je doelgroep
 • Je wil doelgroepen bereiken die je nu niet, te weinig of te laat bereikt
 • Je wil een deel van je dienst-, hulp- of zorgverlening vervangen door een digitaal aanbod
 • Je wil de kwaliteit van je aanbod verbeteren
 • Je wil de zelfredzaamheid en inspraakmogelijkheden van je doelgroep verhogen
 • Je wil een aantal routinehandelingen in je aanbod via technologie vereenvoudigen

Welke mensen wil je met je online of blended aanbod bereiken? Of zijn er thema's of doelgroepen die minder of helemaal niet geschikt zijn voor een blended en online aanbod?

Wil je mensen individueel of in groep bereiken? Zet je in op professional-cliënt-contact of heeft online of blended lotgenotencontact ook een plek in je online of blended aanbod?

Denk dus na over wie je doelgroep precies is en wanneer je die kan betrekken bij het ontwikkelen van je online of blended aanbod. Denk na over wie andere belanghebbenden zijn en hoe je die kan betrekken.

Wat wil je precies online of blended gaan doen?

Hoe scherper je antwoord op de vragen hierboven, hoe gemakkelijk het is om deze keuzes te maken.

 • Wil je inzetten op online informeren?
 • Wordt het een vorm van zelftest en zelfhulpaanbod?
 • Komt er één op één communicatie in real time aan te pas?
 • Of wil je eerder een forum bieden voor lotgenotencontact?

Bij het opstarten van online of blended hulp vergen organisatorische, deontologische, technologische en financiële (rand-)voorwaarden de nodige aandacht.

Hoe groot is het draagvlak in de organisatie en bij de doelgroep voor deze nieuwe werkwijze?

 • Breng het draagvlak in kaart
 • Welke acties zijn nodig om het draagvlak voor de nieuwe manier van werken te vergroten?

Hoe is het gesteld met de online- of blended hulpcompetenties bij medewerkers?

 • Breng in de organisatie aanwezige knowhow in kaart
 • Plan opleiding en intervisie in functie van de nieuwe manier van werken
 • Plan tijd en ruimte voor medewerkers om zich in te werken

Is de organisatie op technologisch vlak klaar om te starten met online of blended werken?

 • Breng de aanwezige ICT infrastructuur in kaart
 • Breng het huidige ICT beleid in kaart
 • Plan indien nodig een upgrade/update en bekijk welke bijkomende investeringen noodzakelijk zijn

Welke implicaties breng deze nieuwe manier van werken mee op vlak van deontologie en privacy?

 • Hoe wordt in de organisatie omgegaan met cliëntgegevens (bijvoorbeeld bij dossiervorming en registratie)?
 • Geldt er beroepsgeheim, discretieplicht, meldingsplicht, …?
 • Welke afspraken zijn er met betrekking tot privacy en GDPR?
 • Plan indien nodig bijkomende beleidsvorming op dit domein

Je staat niet alleen

Je hoeft niet zelf opnieuw het warm water uit te vinden. Ga in je netwerk op zoek naar partnerts die al ervaring hebben met het opzetten van (meer) online en blended hulp.

Vind je daar geen expertise, snuister naar ervaringen en deskundigheid in de mediatheek.

Wil je ondersteuning, een expertise-inbreng, coaching of procesbegeleiding, via het contactformulier kan je je vraag stellen en gaan we in overleg op zoek naar een gepaste oplossing.