Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Legt digitalisering extra druk op schouders van kinderen?
Bendadi, S.

In dit artikel op Sociaal.Net breekt de auteur een lans om aandachtig te zijn als kinderen allerlei digitale taken van hun ouders overnemen. Ze betoogt dat niet zozeer de praktische online klussen lastig zijn, maar wel de emotionele impact die bij deze taken komt kijken. Dit artikel combineert inzichten van experts met getuigenissen.

polygon icon
Blended werken in sociaal werk
Bocklandt, P.

In dit artikel in het tijdschrift VIEWZ wordt duidelijk hoe in de Covid-pandemie een rijke verscheidenheid aan onlinetools werd ingezet in het sociaal werk ... omdat er een sense-of-urgency was. De auteur maakt concreet hoe 'het werken aan pijnpunten in je organisatie' én 'inspirerende getuigenissen van online of blended hulp' ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat de mix van online en fysieke hulp duurzaam kan geïmplementeerd worden.

polygon icon
38 inspirerende digitale praktijken voor sociaal werk
Verplancke, J. & De Zitter, M.

38 sociaal werkers en cliënten getuigen in korte filmpjes over digitale welzijnswerkpraktijken en wàt hen daar juist in inspireert. Omdat enthousiasme over digitale praktijken triggert, aanwakkert en stimuleert.

Deze getuigenissen werden gebundeld rond de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk: 'nabijheid', 'politiserend werken', 'procesmatig werken', 'generalistisch werken' en 'verbindend werken' 

polygon icon
Een coherent beleid laat digitaal niemand achter
Nijs, D. & Seymoens, T.

'Digitale inclusie' en 'mediawijsheid' blijven anno 2022 belangrijke fundamenten om niemand uit te sluiten van de voordelen van digitalisering in welzijnswerk en gezondheidszorg. Dat bepleiten de auteurs in dit artikel uit VIEWZ. Ze gaan in op de boost waarvoor de Covid-pandemie zorgde. Door de vier voorwaarden voor digitale inclusie te benoemen, leggenen ze meteen ook de uitdagingen voor de toekomst bloot.

polygon icon
Digitale Ondersteuning van Samenwerking in de Jeugdhulp.
Custers, S., Beelen, S., Bocklandt, P., Claeys, H., Drooghmans, N., Frederix, P., Vanbleu, C. & Verbruggen, V.

Onderzoek bij jongeren, hun netwerk en professionals naar de behoeften omtrent een digitaal samenwerkingsplatform voor de jeugdhulp. 70 digitale samenwerkingsplatformen werden verzameld. 9 kwaliteitsvolle platformen werden diepgaander gescreend en beschreven. Een opdracht van Vlaams Agentschap Opgroeien

polygon icon
LinkedIngroep Community van Kortom vzw
Deze Vlaamse groep van communicatiemedewerkers van overheids- en social profitorganisaties deelt ervaringen over helder en inclusief communiceren … ook online
polygon icon
Techniek + Veiligheid
Tilanus, W. (e.a.)
In deze hoofdstukken van Schalkens 'Handboek online hulpverlening' gaat Winfried Tilanus in op aspecten van techniek en veiligheid in het organiseren van onlinehulp waarbij zowel eisen als organisatievraagstukken aan bod komen.
polygon icon
Don’t make me think Revisited, A common sense approach to web usability
Krug, S.
Een onmisbaar boek voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van een website of mobiele app. Op een heldere wijze wordt uitgelegd wat gebruiksvriendelijkheid, intuïtieve navigatie en informatieontwerp betekenen.
polygon icon
Recht
Tilanus, W. (e.a.)
In dit hoofdstuk van Schalkens 'Handboek online hulpvrlening' gaat Winfried Tilanus in op diverse Nederlandse rechtsbronnen (wetten, meldcodes, richtlijnen) die relevant zijn voor onlinehulp. Zo komen onder andere thema’s als bescherming persoonsgegevens, meldingsplicht, beroepsgeheim, intellectuele eigendom en aansprakelijkheid aan bod. Inspirerend ook voor de Vlaamse situatie.
polygon icon
Deontologische aspecten van onlinehulp
Bocklandt, P.

In dit hoofdstuk van 'Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp' komen diverse deontologische aspecten van onlinehulp voor welzijn en gezondheid aan bod in functie van het formuleren van aanbevelingen voor een Vlaams onlinehulpbeleid.

polygon icon
Privacy en richtlijnen voor zorgprofessionals.
Gulden, M. & Van der Wurff, J.
In dit hoofdstuk van het boek 'Sociale media in zorg en welzijn' werpen de auteurs een aantal belangrijke vragen op rond social media gebruik. Niet alleen privacy van cliënten en professionaliteit van de organisatie worden belicht, maar het belang van privacy van de eigen medewerkers wordt ook aangestipt. Daar komt natuurlijk ook een dosis mediawijsheid bij kijken.
polygon icon
Gegevensbescherming in de zorg – een praktische gids bij GDPR.
Balthazar, T. & Raeymaekers, P.
Zorgnet-Icuro werkte een gedragscode uit. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt de uitvoering van de GDPR gedetailleerd en praktisch toegelicht. Bij de code horen ook 12 modellen om verder te werken aan de optimale bescherming van de privacy van bewoners, patiënten en medewerkers.
polygon icon
Veilig online hulp aanbieden – wat zegt de wet?
Van Looveren, A.

In deze presentatie op het Congres Onlinehulp gaat Annemie Van Looveren (SAM, steunpunt Mens en Samenleving) in op de actuele aspecten van privacy, discretie en beroepsgeheim van welzijnswerkers – toegepast op het gebruik van online tools.

polygon icon
Voorbereiding en organisatie
Wolters, W., Schalken, F., Tilanus, W. (e.a.)
In dit deel van Schalkens 'Handboek online hulpverlening' bespreken de auteurs diverse aspecten van het voorbereiden en organiseren van onlinehulp in de organisatie: implementeren, concept ontwikkelen, interactieve hulpvromen organiseren, techniek, veiligheid, recht, teksten schrijven en doelgroepen bereiken
polygon icon
Ch@dvice Reflector – hulpmiddel bij het (verder) ontwikkelen van chathulpverlening rond seksueel misbruik.
Bocklandt, P.
Deze checklist is een hulpmiddel waarbij diverse relevante domeinen bij het implementeren van chathulp rond seksueel misbruik bevraagd worden
polygon icon
Business Model Generatie
Osterwalder, A. & Pigneur, Y.
De auteurs werken in dit boek het BMC – business model canvas uit dat inspireerde om diverse aspecten die het duurzaam implementeren van onlinehulp in kaart te brengen.
polygon icon
Voorwaarden voor onlinehulp – ondersteunende perspectieven – implementeren van onlinehulp
Bocklandt, P. (red.)

In deze hoofdstukken in 'Bouwstenen Vlaams actieplan onlinehulp' komen diverse aspecten van het implementeren van onlinehulp aan bod: tijd, medewerkersbeleid, financiering, ICT, werkplekaanpassingen, deskundigheidsbevordering, draagvlak creëren, plannen van onlinehulp.

  Al deze aspecten worden hier beschreven in functie van het formuleren van aanbevelingen voor onlinehulpbeleid.

  polygon icon
  Opschalingsgids
  Van Bijsterveldt, M.
  In deze gids wordt rond vier thema’s gewerkt: ‘ondernemerschap’, ‘geld voor zorgvernieuwing’, ‘opschalen is veranderen’ en ‘belangrijke voorwaarden voor succes’. Telkens worden tips, praktijkervaring en achtergrondmateriaal gegeven
  polygon icon
  Vlaamse UTAUT-vragenlijsten
  De Witte, N. A. J. & Van Daele, T.
  Deze vragenlijsten bieden organisaties en (geestelijke gezondheidszorg-)hulpverleners meer inzicht in hefbomen en potentiële hinderpalen bij de implementatie van technologische toepassingen, zowel bij zichzelf als bij (potentiële) cliënten. De vragenlijsten focussen vooral op het geloof, het vertrouwen en de ‘goesting’ om met online toepassingen aan de slag te gaan. De resultaten van dergelijke bevraging kunnen helpen bij het vormgeven van implementatie-processen.
  polygon icon
  Disruptie in zorg en welzijn
  Wolters, W.

  Wouter Wolters is partner van Buro Wisselstroom – een adviesorganisatie voor digitale zorginnovatie in Nederland.

  In deze presentatie op het Congres Onlinehulp focust hij op diverse aspecten van het implementeren van onlinehulp in welzijn en zorg. Kaders en concrete voorbeelden wisselen elkaar af.