Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Online hulpverlening bij Alcoholhulp.be blijkt effectief vanuit onderzoek.
2022
Ans Vangrunderbeek, Ann Raveel, Catharina Matheï, Herwig Claeys, Bert Aertgeerts, Geertruida Bekkering

In een real-life onderzoek bij Alcoholhulp bleken zowel de online zelfhulp als de (chat)begeleiding effectief voor het reduceren of stoppen van alcoholgebruik. De resultaten zijn duidelijk beter indien er professionele begeleiding is. Goede voorspellers van een gunstig resultaat zijn: 

  • 1/ de intentie om te stoppen met drinken vanaf de start van de behandeling, 
  • 2/een lager alcoholgebruik bij aanvang, en 
  • 3/ meer opdrachten in het programma uitvoeren. 

De grootste verandering in het drinkpatroon vond plaats tijdens de eerste zes weken.

polygon icon
Kinderen, jongeren en gezinnen blended ondersteunen - een advies over visie en positie
2022
Bocklandt, P. & Beelen, S. (red.)

Op vraag van het Agentschap Opgroeien werkten 23 adviesgroepsleden uit het brede jeugdwelzijnswerk voorstellen uit voor het ontwikkelen van een visie op blended ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen én van de positie van een digitaal aanbod daarbinnen.

1 kernidee, 20 adviezen, 64 actievoorstellen en een 'call to action' dagen uit om duurzaam werk te maken van blended ondersteuning in een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid.

polygon icon
Deel IT - handleiding voor organisatoren
2020
Repair & Share vzw

Deze handleiding beschrijft stap voor stap het ontwikkelen van een uitleendienst van tweedehands laptops. Daarbij is er aandacht voor het concept, de praktische organisatie, de vrijwilligers- en buddywerking, infrastructruur, communicatie en lerende netwerken. 

polygon icon
Digitale tools in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg: kansen en uitdagingen
2020
Stinckens, N.; Missiaen, C. & Van Daele, T.

In dit artikel in het Tijdschrift Klinische Psychologie schetsen de auteurs een stand van zake van huidige 'evidentie' rond digitale tools in de ggz. Ze benoemen kansen maar wijzen vooral op de afwachtende houding van professionals en op de grote behoefte aan ondersteuning en inspiratie bij het inzetten van digitale tools. Ze staan ook stil bij de (voorwaarden voor) blended hulp.

polygon icon
De rol van sociaal werk in de digitaliserende samenleving
2021
Broekhuis, T. & Ketel, J.

De auteurs zoomen in dit artikel vanuit MOVISIE - Nederland in op drie uitdagingen voor sociaal werkers:

  • focussen op de gevolgen en de aanpak van de digitale kloof
  • zelf digivaardig en vakbekwaam zijn (om online issues te zien en aan te pakken)
  • het vergroten van de online weerbaarheid van cliënten.

Daarvoor zijn kennis, vaardigheden en houdingen nodig.

polygon icon
Legt digitalisering extra druk op schouders van kinderen?
2022
Bendadi, S.

In dit artikel op Sociaal.Net breekt de auteur een lans om aandachtig te zijn als kinderen allerlei digitale taken van hun ouders overnemen. Ze betoogt dat niet zozeer de praktische online klussen lastig zijn, maar wel de emotionele impact die bij deze taken komt kijken. Dit artikel combineert inzichten van experts met getuigenissen.

polygon icon
Blended werken in sociaal werk
2022
Bocklandt, P.

In dit artikel in het tijdschrift VIEWZ wordt duidelijk hoe in de Covid-pandemie een rijke verscheidenheid aan onlinetools werd ingezet in het sociaal werk ... omdat er een sense-of-urgency was. De auteur maakt concreet hoe 'het werken aan pijnpunten in je organisatie' én 'inspirerende getuigenissen van online of blended hulp' ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat de mix van online en fysieke hulp duurzaam kan geïmplementeerd worden.

polygon icon
38 inspirerende digitale praktijken voor sociaal werk
2022
Verplancke, J. & De Zitter, M.

38 sociaal werkers en cliënten getuigen in korte filmpjes over digitale welzijnswerkpraktijken en wàt hen daarin juist inspireert. Omdat enthousiasme over digitale praktijken triggert, aanwakkert en stimuleert.

Deze getuigenissen werden gebundeld rond de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk: 'nabijheid', 'politiserend werken', 'procesmatig werken', 'generalistisch werken' en 'verbindend werken'.

polygon icon
Een coherent beleid laat digitaal niemand achter
2022
Nijs, D. & Seymoens, T.

'Digitale inclusie' en 'mediawijsheid' blijven anno 2022 belangrijke fundamenten om niemand uit te sluiten van de voordelen van digitalisering in welzijnswerk en gezondheidszorg. Dat bepleiten de auteurs in dit artikel uit VIEWZ. Ze gaan in op de boost waarvoor de Covid-pandemie zorgde. Door de vier voorwaarden voor digitale inclusie te benoemen, leggen ze meteen ook de uitdagingen voor de toekomst bloot.

polygon icon
Digitale Ondersteuning van Samenwerking in de Jeugdhulp.
2022
Custers, S., Beelen, S., Bocklandt, P., Claeys, H., Drooghmans, N., Frederix, P., Vanbleu, C. & Verbruggen, V.

Onderzoek bij jongeren, hun netwerk en professionals naar de behoeften omtrent een digitaal samenwerkingsplatform voor de jeugdhulp. 70 digitale samenwerkingsplatformen werden verzameld. 9 kwaliteitsvolle platformen werden diepgaander gescreend en beschreven. Een opdracht van Vlaams Agentschap Opgroeien

polygon icon
LinkedIngroep Community van Kortom vzw

Deze Vlaamse groep van communicatiemedewerkers van overheids- en social profitorganisaties deelt ervaringen over helder en inclusief communiceren … ook online

polygon icon
Techniek + Veiligheid
2013
Tilanus, W. (e.a.)

In deze hoofdstukken van Schalkens 'Handboek online hulpverlening' gaat Winfried Tilanus in op aspecten van techniek en veiligheid in het organiseren van onlinehulp waarbij zowel eisen als organisatievraagstukken aan bod komen.

polygon icon
Don’t make me think Revisited, A common sense approach to web usability
2014
Krug, S.

Een onmisbaar boek voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen van een website of mobiele app. Op een heldere wijze wordt uitgelegd wat gebruiksvriendelijkheid, intuïtieve navigatie en informatie-ontwerp betekenen.

polygon icon
Recht
2013
Tilanus, W. (e.a.)

In dit hoofdstuk van Schalkens 'Handboek online hulpvrlening' gaat Winfried Tilanus in op diverse Nederlandse rechtsbronnen (wetten, meldcodes, richtlijnen) die relevant zijn voor onlinehulp. Zo komen onder andere thema’s als bescherming persoonsgegevens, meldingsplicht, beroepsgeheim, intellectuele eigendom en aansprakelijkheid aan bod. Inspirerend ook voor de Vlaamse situatie.

polygon icon
Deontologische aspecten van onlinehulp
2014
Bocklandt, P.

In dit hoofdstuk van 'Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp' komen diverse deontologische aspecten van onlinehulp voor welzijn en gezondheid aan bod in functie van het formuleren van aanbevelingen voor een Vlaams onlinehulpbeleid.

polygon icon
Privacy en richtlijnen voor zorgprofessionals.
2015
Gulden, M. & Van der Wurff, J.

In dit hoofdstuk van het boek 'Sociale media in zorg en welzijn' werpen de auteurs een aantal belangrijke vragen op rond sociale-mediagebruik. Niet alleen privacy van cliënten en professionaliteit van de organisatie worden belicht, maar het belang van privacy van de eigen medewerkers wordt ook aangestipt. Daarbij komt natuurlijk ook een dosis mediawijsheid kijken.

polygon icon
Gegevensbescherming in de zorg – een praktische gids bij GDPR.
2018
Balthazar, T. & Raeymaekers, P.

Zorgnet-Icuro werkte een gedragscode uit. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt de uitvoering van de GDPR gedetailleerd en praktisch toegelicht. Bij de code horen ook 12 modellen om verder te werken aan de optimale bescherming van de privacy van bewoners, patiënten en medewerkers.

polygon icon
Veilig online hulp aanbieden – wat zegt de wet?
2019
Van Looveren, A.

In deze presentatie op het Congres Onlinehulp gaat Annemie Van Looveren (SAM, steunpunt Mens en Samenleving) in op de actuele aspecten van privacy, discretie en beroepsgeheim van welzijnswerkers – toegepast op het gebruik van online tools.

polygon icon
Voorbereiding en organisatie
2013
Wolters, W., Schalken, F., Tilanus, W. (e.a.)

In dit deel van Schalkens 'Handboek online hulpverlening' bespreken de auteurs diverse aspecten van het voorbereiden en organiseren van onlinehulp in de organisatie: implementeren, concept ontwikkelen, interactieve hulpvromen organiseren, techniek, veiligheid, recht, teksten schrijven en doelgroepen bereiken.

polygon icon
Ch@dvice Reflector – hulpmiddel bij het (verder) ontwikkelen van chathulpverlening rond seksueel misbruik.
2013
Bocklandt, P.

Deze checklist is een hulpmiddel waarbij diverse relevante domeinen bij het implementeren van chathulp rond seksueel misbruik bevraagd worden.