Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Business Model Generatie
Osterwalder, A. & Pigneur, Y.
De auteurs werken in dit boek het BMC – business model canvas uit dat inspireerde om diverse aspecten die het duurzaam implementeren van onlinehulp in kaart te brengen.
polygon icon
Voorwaarden voor onlinehulp – ondersteunende perspectieven – implementeren van onlinehulp
Bocklandt, P. (red.)

In deze hoofdstukken in 'Bouwstenen Vlaams actieplan onlinehulp' komen diverse aspecten van het implementeren van onlinehulp aan bod: tijd, medewerkersbeleid, financiering, ICT, werkplekaanpassingen, deskundigheidsbevordering, draagvlak creëren, plannen van onlinehulp.

  Al deze aspecten worden hier beschreven in functie van het formuleren van aanbevelingen voor onlinehulpbeleid.

  polygon icon
  Opschalingsgids
  Van Bijsterveldt, M.
  In deze gids wordt rond vier thema’s gewerkt: ‘ondernemerschap’, ‘geld voor zorgvernieuwing’, ‘opschalen is veranderen’ en ‘belangrijke voorwaarden voor succes’. Telkens worden tips, praktijkervaring en achtergrondmateriaal gegeven
  polygon icon
  Vlaamse UTAUT-vragenlijsten
  De Witte, N. A. J. & Van Daele, T.
  Deze vragenlijsten bieden organisaties en (geestelijke gezondheidszorg-)hulpverleners meer inzicht in hefbomen en potentiële hinderpalen bij de implementatie van technologische toepassingen, zowel bij zichzelf als bij (potentiële) cliënten. De vragenlijsten focussen vooral op het geloof, het vertrouwen en de ‘goesting’ om met online toepassingen aan de slag te gaan. De resultaten van dergelijke bevraging kunnen helpen bij het vormgeven van implementatie-processen.
  polygon icon
  Disruptie in zorg en welzijn
  Wolters, W.

  Wouter Wolters is partner van Buro Wisselstroom – een adviesorganisatie voor digitale zorginnovatie in Nederland.

  In deze presentatie op het Congres Onlinehulp focust hij op diverse aspecten van het implementeren van onlinehulp in welzijn en zorg. Kaders en concrete voorbeelden wisselen elkaar af.

  polygon icon
  Onlinehulp is meer dan de aankoop van een tool
  Bocklandt, P.
  Dit artikel in Sociaal.net is gebouwd rond 5 getuigenissen van 5 nieuwe onlinehulpprojecten die in 2018 met ondersteuning van Flanders’Care werden uitgewerkt. De projectleiders getuigen hoe ze autisme-chat, a-Buddy, chaterover.be, het inzetten van drughulp.be en van onlinedagboeken stapsgewijs hebben aangepakt met oog voor tal van implicatie-aspecten.
  polygon icon
  Quickscan voor onlinehulp in zorg en welzijn.
  Bocklandt, P.

  Deze quickscan is een hulpmiddel om snel een overzicht te krijgen van houvasten en valkuilen bij het implementeren van onlinehulp in jouw organisatie.

  Deze scan focust op 9 aspecten: visie op onlinehulp – onlinehulpaanbod – cliënten en onlinehulp – medewerkers en onlinehulp – hadware, software en internet – relaties en deontologie – strategische partners – promotiekanalen – kosten en opbrengsten.

  polygon icon
  Een lockdown biedt unieke kansen voor digitale inclusie.
  Nijs, D., Custers, S., Dekelver, J. & Loyen, D.
  Corona deed ook het welzijnswerk halsoverkop schakelen naar onlinehulp en digitaal communiceren. In dit artikel op Sociaal.net verduidelijken de auteurs dat deze crisis een unieke kans is voor een e-inclusiebeleid zodat kwetsbare mensen niet in een digitale lockdown blijven steken. De onderzoekers capteerden een duidelijk signaal uit het werkveld.
  polygon icon
  Cliëntreizen rond onlinehulp – achtergrond en aanpak
  Pattyn, E. & Bocklandt, P.

  In deze nota schetsen de auteurs de bedoeling en aanpak van ‘cliëntreizen’ om visueel en procesmatig mogelijkheden van onlinehulp te verkennen in een concreet begeleidingstraject in welzijn en zorg.

  Via do’s en don’ts en concrete voorbeelden wordt ‘vanop de werkvloer’ vanuit cliëntperspectief gezocht naar mogelijkheden voor blended hulp.

  polygon icon
  Medewerkersvertrouwen in onlinehulp
  Bocklandt, P. e.a.

  In deze nota schetst de auteur een kader rond negen dimensies van medewerkersvertrouwen in onlinehulp in zorg en welzijn.

  Tevens wordt er een checklist uitgewerkt die kan helpen om in kaart te brengen hoe het medewerkersvertrouwen in onlinehulp in je organisatie gesteld is.

  polygon icon
  Screeningskader voor apps en websites in onlinehulp-apps.be
  Bocklandt, P.; Beelen, S.; Claeys, H.; Custers, S.; Mees, A.; Mindermann, O. & Van Daele, T.
  Deze nota bevat het screeningskader waarmee apps en websites geselecteerd worden op www.onlinehulp-apps.be - de referentiewebsites voor apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid in Vlaanderen. De auteurs concretiseren hoe ze 'helderheid', 'toegankelijkheid' en 'betrouwbaarheid' als screeningscriteria hanteren
  polygon icon
  Kwaliteit van onlinehulp voor welzijn en gezondheid
  Bocklandt, P.

  In dit hoofdstuk in 'Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp' wordt een inspiratieboom met kwaliteitscriteria voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid geformuleerd.

  Er wordt ingegaan op de aandacht die al dan niet aan kwaliteit voor onlinehulp wordt besteed en er worden suggesties geformuleerd voor het ontwikkelen van kwaliteitsvolle onlinehulp.

  polygon icon
  Een veelzijdige kijk op kwaliteit van onlinehulp voor welzijn en gezondheid
  Bocklandt, P. & Claeys, H.

  In deze tekst worden kwaliteitscriteria voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid geformuleerd.

  Niet enkel onlinehulp-competenties maar ook het technische, deontologische en implementatie aspect wordt onder de loep genomen.

  Op het eind van de tekst vind je een aantal checklisten waarmee je kan aftoetsen hoe ver jouw organisatie staat in het kwaliteitsvol implementeren van onlinehulp.

  polygon icon
  Karaat – Toolbox over kwaliteit van Onlinehulp in welzijn en gezondheid
  Beelen, S. & Bocklandt, P.
  Deze toolbox helpt jou en je organisatie om ... ... te reflecteren over kwaliteit van onlinehulp, ... de elementen van kwaliteit van onlinehulp bespreekbaar maken in je welzijns- of zorgorganisatie, ... duidelijke spelregels te formuleren voor het gebruik van verschillende online tools in je team of organisatie, ... aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de kwaliteit van onlinehulp.
  polygon icon
  Evaluatie van chatbegeleiding voor personen met een alcoholverslaving.
  Vanderplasschen, W., Reculé, C. & Claeys, H.
  In dit artikel op de VAD-website evalueren de auteurs het chathulpaanbod in het twaalf weken durende online begeleidingsaanbod van alcoholhulp.be.
  polygon icon
  Internetverslaving
  Kisjes, H., Nijs, D. & Van Rooij, T.
  In dit boek belichten de auteurs verschillende aspecten van internetverslaving. Informatie uit België en Nederland wordt op een overzichtelijke en vlot leesbare manier gebundeld. De auteurs staan niet enkel stil bij gevolgen en remedies maar belichten ook het preventieve perspectief.
  polygon icon
  Online-hulpverlening blog
  Claeys, H.
  Op deze blog volgt Herwig Claeys de ontwikkelingen in onlinehulpverlening met specifieke interesse voor onlinehulp in de geestelijke gezondheidszorg op de voet.
  polygon icon
  Internet and mobile-based psychological interventions: apllications, efficacy ans potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce.
  Ebert et al.
  Dit wetenschappelijk artikel in European Psychologist beschrijft de huidige onderzoeksevidentie voor online en mobiele psychologische interventies.
  polygon icon
  Toolkit for e-Mental Health Implementation
  McGrath, P.; Wozneay, L. e.a.
  In deze brochure exploreren de auteurs e-healthmogelijkheden en bieden ze een beslishulp omtrent het al dan niet gebruiken van e-health. Ze werken een roadmap uit voor het uitwerken van een online-aanbod rond geestelijke gezondheid. Bovendien focussen ze ook op de professionele digitale vaardigheden en op het motiveren van cliënten.
  polygon icon
  E-mental health: visie organisaties en implementatie
  Van Assche, E.

  Gebaseerd op een Europees onderzoeksproject beschrijft Eva Van Assche van hogeschool Thomas More in deze presentatie op het Congres Oninehulp diverse aspecten bij het implementeren van de app Moodbuster.