Doorzoek de mediatheek

Type
Titel
Jaar
Auteur(s)
Omschrijving
Link
polygon icon
Kwaliteit
2013
Limper, M.

In dit hoofdstuk van Schalkens 'handboek online hulpverlening' formuleert Myriam Limper 7 specifieke onlinehulpcompetenties van de online hulpverlener en 5 onlinehulpcompetenties voor de leidinggevenden die onlinehulp organiseren.

polygon icon
Deskundigheidsbevordering
2014
Bocklandt, P. (red.)

In dit hoofdstuk van het rapport 'Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp' komen het versterken van mediawijsheid en het omschrijven van specifieke onlinehulpcompetenties aan bod.

polygon icon
Competenties en e-Health
2015
Timmer, S.

In dit hoofdstuk van haar boek 'eHealth in de langdurige zorg' gaat Saskia Timmer in op vijf clusters van onlinehulpcompetenties:

 • communicatie en contact;
 • professioneel werken;
 • verzorgen, ondersteunen, ontwikkelingsgericht begeleiden;
 • omgaan met grenzen;
 • regie en coördinatie.
polygon icon
Mediawijs.be
2022
Mediawijs

Mediawijs stimuleert digitaal en mediawijs gedrag.

Dat doen ze via dossiers, tools, vormingen, onderzoeken en publicaties.

polygon icon
Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn: een richtingwijzer
2021
De Witte, N.; Joris, S.; Van Assche, E. & Van Daele, T.

In dit rapport bieden de auteurs een overzicht van onderbouwde technologieën die relevant zijn voor de Vlaamse welzijn en zorg.

Daarnaast worden concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd om eHealth in vlaanderen verder te optimaliseren.

polygon icon
Online veerkracht van welzijns- en geestelijke gezondheidszorgorganisaties in de lockdownperiode
2020
Bocklandt, P.; Custers, S.; Drooghmans, N.; Hermans, K.; Nijs, D.; Van Daele, T. & Wyverkens, E.

In de lockdownperiode tijdens de coronapandemie - maart-juni 2020 - schakelden welzijns- en zorgorganisaties noodgedwongen over op online contacten.

In dit rapport brengen de auteurs verslag van hoe 270 organisaties onlinetools hebben ingezet.

polygon icon
Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren
2013
Schalken, F. (red.)

Dit boek beschrijft een definiëring en voordelen van onlinehulpverlening.

Een diversiteit van onlinehulpvormen wordt geïllustreerd met Nederlandse voorbeelden.

Implementeren van onlinehulp komt aan bod met aandacht voor stappenplan, techniek, veiligheid en recht.

Deze publicatie zoomt ook in op onlinehulpcompetenties, kwaliteit van onlinehulp en chatten en e-mailen in de welzijnspraktijk.

Een basiswerk !

polygon icon
Onlinehulp in welzijn en gezondheid - verdere groei is onafwendbaar
2015
Bocklandt, P.

In dit artikel op Sociaal.net geeft de auteur een overzicht van het Vlaamse onlinehulpaanbod vanuit de driedeling: online informeren – online communiceren – online ondersteunen.

Tevens schetst hij de uitdagingen voor een Vlaams onlinehulpbeleid.

polygon icon
Onlinehulp in verscheidenheid. Onlinehulptoepassingen voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen anno 2015 in kaart.
2015
Bocklandt, P. & Vanhove, T.

In dit rapport brengen de auteurs het resultaat van een online bevraging bij 344 welzijns- en zorgorganisaties over hun onlinehulprealisaties en –plannen.

Naast een algemeen overzicht wordt ook per sector aangegeven welke onlinehulptoepassingen reeds worden ingezet of nog worden overwogen.

Bij dit rapport horen ook concrete kaarten met overzichten per sector.

polygon icon
Beter met eHealth in 60 minuten
2016
Meijnckens, L.

In dit boek leidt de auteur je in turbo in in de wereld van e-health.

De definities worden op scherp gezet en er komen een heel aantal good practices naar voor.

De auteur lijst voor- en nadelen op en besteedt de nodige aandacht aan implementatie.

Een ideale smaakmaker dus.

polygon icon
LinkedIngroep online hulpverlening

Deze Nederlandstalige groep heeft een ledenbestand van meer dan 4.000 Vlaamse en Nederlandse professionals die ervaringen delen rond onlinehulp voor welzijn en gezondheid.

polygon icon
Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie
2016
Delespaul, P. e.a.

In dit boek pleiten de auteurs Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim Van Os voor een grondige hervorming van de GGZ. Meer herstelgericht, minder hokjesdenken, en op menselijke maat gesneden. Ook e-health en e-mental health komen in deze zienswijze ruimschoots aan bod.

polygon icon
Sociaal werk in de digitale samenleving
2019
Hartman - van der Laan, M.

In dit boek biedt de auteur inspiratie, kaders en voorbeelden van wat digitaal sociaal werk – anno 2020 kan betekenen.

De nadruk ligt vooral op het versterken van de mediawijsheid van cliënten – maar ook andere aspecten komen aan bod – ook de online uitdagingen voor organisaties en de signalieringsopdracht over ‘online communiceren’ naar de overheid.

Een duidelijk kader en een stappenplan rond Digitaal Sociaal Werk maken dit een heel bruikbaar handboek – zowel voor studenten, welzijnswerkers als leidinggevenden.

polygon icon
Digivaardig sociaal werk - handboek voor de digitale transitie
2019
Versteegh, H.

In dit boek – met focus op sociaal werkers – gaat de auteur in op de urgentie en trends van digitalisering in de hulpverlening.

Concrete casussen en voorbeelden rond het gebruik van specifieke tools en sociale media werken inspirerend. De auteur staat ook stil bij de nodige competenties van sociaal werkers om in deze digitale wereld professioneel aan de slag te gaan.

polygon icon
Onlinehulp in Vlaanderen - anno 2019
2019
Bocklandt, P.

In deze presentatie geeft Philippe Bocklandt als vertegenwoordiger van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen een overzicht van de evolutie, de beleidsontwikkelingen en de uitdagingen voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen

polygon icon
OCMW N@BIJ - online betrokkenheid versterkt
2019
Bocklandt, P.; De Zitter, M.; Opgenhaffen, T. & Pattyn, E.

In dit gratis elearningpakket worden kaders, inspirerende voorbeelden, do’s en don’ts, getuigenissen, … gebundeld i.v.m. online klantgericht werken vanuit OCMW’s. Al deze info wordt gebundeld rondt 6 thema’s:

 • een visie op (online) klantgericht werken;
 • klantgericht online informeren;
 • klantgericht online contact leggen;
 • onlinetools binnen klantgerichte trajectbegeleiding;
 • online feedback geven;
 • het implementeren van klantgerichte onlinetools.
polygon icon
Ch@tlas - een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk
2019
Declercq, S., De Coninck, S. De Zitter, M. & Bocklandt, P.

In dit gratis e-learningpakket krijg je via vier modules stapsgewijs professioneel chatten in welzijnswerk onder de knie: 

 • de eigenheid van chathulp; 
 • de stappen in een chathulpgesprek;
 • de actoren in een chathulpgesprek;
 • specificiteit van schermlezen en schermschrijven. 

Naast kaders en do’s en dont’s vind je er veel inspirerende voorbeelden en oefeningen.

polygon icon
Sterk Sociaal werk - actieplan 2020 - 2024
2020
Vlaamse Overheid

In het actieplan Sterk Sociaal Werk wordt ‘digitalisering’ als één van de acht uitdagingen voor een sterk sociaal werk expliciet uitgewerkt.

Van pagina 27 tot 29 worden in drie concrete acties elf mogelijke initiatieven opgesomd om de aandacht voor digitalisering in het sociaal werk te versterken.