Incentives 2016

Vijf incentiveprojecten rond onlinehulp bij kinderen en jongeren

De focus van deze oproep

Het thema van deze projectoproep was: het ontwikkelen van nieuw onlinehulpaanbod dat zich expliciet op de doelgroep kinderen en jongeren (tot 25 jaar) richt.

Het aantal ingediende projecten

Er werden 22 projecten ingediend.

5 projectaanvragen werden goedgekeurd. Het was vooraf bepaald dat er voor 5 projecten financiering zou voorzien worden.

De vijf geselecteerde projecten


Tel je doelen

Wat is het?

Een digitale tool om jongeren te helpen om hun eigen doelen te bepalen en te concretiseren.

Doelgroep?

Jongeren en jongvolwassenen

Resultaat?

wat ik wil

Partners?

Tonuso, Tordale n Sint-Idesbald

In de begeleiding van cliënten in de jeugdhulp, VAPH, GGZ merken we dat het moeilijk is voor cliënten om concrete haalbare doelen te stellen. Doelen die niet te hoog gegrepen zijn, dus realiseerbaar en binnen een betrekkelijke termijn. Ooit experimenteerden we vanuit Tonuso om dit via kaartjes te doen, en nadien kregen we een mogelijkheid om het online te proberen. Online was een grote verrijking. Dit project is nooit volledig af geraakt. Toch hadden we al goede resultaten. Aangezien het een éénjarig experiment was konden we nooit een afgewerkt product realiseren. 

'Wat ik wil' is een handige online tool om cliënten uit de welzijnssector een kans te bieden om een realistisch doel of doelen te stellen en na te denken over hun competenties en gelijk de hulpbronnen te selecteren. In de mailbox van de persoon die het invult krijg je een mooi gestructureerd overzicht van de doelen, de tijdspanne, de hulpbronnen, en mogelijke valkuilen zodat je gestructureerd aan de slag kan gaan. Er bestaat ook de mogelijkheid om gelijktijdig de zelfde lijst naar een begeleider te sturen die je kan helpen de doelen te bereiken. Op deze manier kan de cliënt zelf samen met zijn begeleider aan de slag rond zijn handelingsplanning of zijn evolutie. De inspraak van de cliënt in het eigen dossier vergroot aanzienlijk en een online tool die de cliënt zelf of met begeleiding kan invullen past volledig in de leefwereld van een digitaliserende maatschappij. Bovendien biedt de tool een interessant en toegankelijk instrument voor de begeleider om in gesprek te gaan met de jongere over zijn eigen krachten en competenties en zijn doelen.

Sorrybox 2.0

Wat is het?

Een digitale tool om na agressie te werken aan herstel

Doelgroep?

Personen met een beperking

Resultaat?

Sorrybox

Partners?

MPC Ter Bank, Icoba, Link in de Kabel, Ligand

Agressie-incidenten laten sporen na. Bij de hulpverlener, de cliënt en op de relatie tussen beiden. Bewust aandacht geven aan herstel zorgt ervoor dat er terug vertrouwen en verbinding komt.

De sorrybox 1.0 is een recente pedagogische online tool voor kinderen en jongeren om te leren stilstaan bij hun gedrag en op een eenvoudige manier te werken aan herstel na een incident of conflict (www.sorrybox.be). De huidige versie slaat aan bij een specifieke doelgroep van kinderen en jongeren en hun begeleiders,maar is nog weinig bekend.

De partners slaan de handen in elkaar om de sorrybox 1.0 te verbeteren, uit te breiden, breed te verspreiden en levend te houden. Zo wordt het de sorrybox 2.0. Meer specifiek willen we de sorrybox:

  • inhoudelijk verbeteren, met oog voor gebruiksgemak, eenvoud en toegankelijkheid. (Nieuwe)sociale media willen we maximaal integreren.
  • uitbreiden met andere tools (bv. app voor een sorrystrip, een sorry-raptekst, sorrypostkaart ...)
  • gebruiksklaar maken voor toepassing in de sociale media, met de input van expertise van het knooppunt-online.
  • uitbreiden qua doelgroep, nl. ook kleuters, jongeren die niet in het buitengewoon onderwijs zitten en (jong-) volwassenen (< 25 jaar) met lage geletterdheid.
  • het luik voor professionals uitbreiden met een online databank waar organisaties in een open omgeving visieteksten op herstel, methodieken, praktische materialen en good practices kunnen up- & downloaden.
  • bekendmaken en deze zo ruim mogelijk verspreiden binnen de jeugdhulp en zo mogelijk binnen het onderwijs

Parents online

Wat is het?

Een online interventieprogramma ter ondersteuning bij psychologische en psychiatrische problemen

Doelgroep?

Ouders met een kind of jongere met psychologische problemen

Resultaat?

Online interventieprogramma dat in de eigen organisatie gebruikt wordt

Partners?

CGG Ahasverus, QIT-online, CGG PaSSant

Het doel van het project is het ontwikkelen (en aanbieden) van een online interventieprogramma: ter ondersteuning van ouders met een kind/jongere met psychologische en/of psychiatrische problemen (werktitel: ‘Parents Online’). Dit interventieprogramma is opgebouwd uit 3 online modules: 

  1. emotie coaching: opvangen en omgaan met de emoties van je kind, 
  2. relatieherstel: werken aan herstel of verbetering van de relatie met je kind, 
  3. ‘Recovery coaching’: emotioneel ondersteunen van je kind bij de behandeling van psychologische problemen (eetstoornissen, angsten, depressie, ADHD,…). 

Module 1 vormt de basismodule. Module 2 en 3 bouwen voort op de basismodule, maar kunnen ook los van elkaar doorlopen worden door de ouder. Ouders kunnen de modules autonoom dooorlopen met een minimale therapeutische ‘helpdesk’. Het programma baseert zich overwegend op Emotion Focused Family Therapy, een empirisch getoetst oudertherapeutisch programma ontwikkeld door Dolhanty & Lafrance in Canada. Het online interventieprogramma wordt aangeboden aan gezinnen op de wachtlijst van een CGG en komt hiermee tegemoet aan het ‘wachtlijstprobleem’. Het interventieprogramma kan ook worden aangeboden ter ondersteuning van lopende behandelingen. De modules geven ouders inzicht en vaardigheden om emoties van hun kind en de ouder-kindrelatie te (helpen) reguleren en verbeteren. Het beoogt tevens de zelfwerkzaamheid en veerkracht van ouders en hun kind te verhogen.

Online Executieve Functie Training voor kinderen met obesitas

Wat is het?

Een online training voor therapie en nazorg bij zwaarlijvigheid

Doelgroep?

Zwaarlijvige kinderen

Resultaat?

Een trainingsprogramma dat in het ziekenhuis wordt gebruikt

Partners?

AZ Jan-Palfijn, UGent, UA-faculteit geneeskunde

Doel is het verhelpen van een ernstig gezondheidsprobleem, nl. obesitas bij kinderen. Daartoe wil dit project een online executieve functie training ontwikkelen en integreren in de therapie en nazorg van kinderen met obesitas. Multidisciplinaire obesitas programma's (MOPs) waarbij ouders betrokken worden en die gericht zijn op. levensstijl veranderingen zijn efficiënt, effectief en kosteneffectief. Dé uitdaging in de behandeling van obesitas ligt in het behoud van gewichtsverlies na MOP. In de obesogene omgeving spelen tekorten in zelfregulatie een belangrijke rol in lange termijn gewichtscontrole. Als obese kinderen hun Executieve Functies (EFs) niet versterken, dan beperkt dit de effecten van wat ze leren tijdens de behandeling. Programma's die, bovenop de MOPs, ook deze EFs versterken, zijn daarom sterk aangewezen voor gewichtscontrole. Experimenten leverden bewijs dat EFs verstoord zijn bij obese kinderen en dat veranderbaarheid mogelijk is via het trainen van EF's, zoals aandacht en inhibitie, met effecten op gewichtscontrole. Om dit voor kinderen vorm te geven lijkt een online h.ulp het meest geschikt. Het innovatiedoel is ingebed in de optimale klinische praktijk van de MOP, waarbij de online EF-training gedurende 6 weken (12 sessies) tijdens de MOP wordt ingeoefend. Na de MOP (nazorg) wordt de online EF-training gedurende 8 weken verder gezet (totaal: 20 sessies). Vorige studies toonden dat EF-trainingen aanvaardbaar zijn voor kinderen, maar als saai worden ervaren. Daarom worden er motiverende elementen aan de online training toegevoegd, o.a. game elementen die ervoor zorgen dat saaie taken meer aantrekkelijk worden en constant dynamisch stimulerend zijn wat ervoor zorgt dat kinderen beteren meer volhardend gaan presteren over de tijd.

Online vroeginterventie en begeleiding rond alcohol en druggebruik

Wat is het?

Een digitaal vroeginterventieprogramma rond alcohol- en druggebruik

Doelgroep?

Jongeren

Resultaat?

Kickwise

Partners?

Integra, CGG Kempen, De Wiekslag

Vanuit het werkveld ( bijzondere jeugdzorg –samenwerkingsverband Drugslink, netwerk kinderen en jongeren LIGANT, de KPC’s) krijgt onze organisatie het signaal dat er nood is aan methodieken om met jongeren te werken rond probleembesef in verband met alcohol en druggebruik. Daarnaast merken we dat bestaande online programma’s niet geschikt zijn voor jongeren. Er is nood naar een aanbod op maat van jongeren.

Binnen het bestaande CGG- hulpverleningsaanbod vroeginterventie (VI) wordt met jongeren gewerkt rond probleembesef als het gaat om alcohol en druggebruik. Binnen dit VI-traject wordt daarom gebruikt gemaakt van een aantal methodieken om jongeren rond gebruik te informeren en te doen reflecteren. Het VI-traject gebeurt in samenwerking met Katarsis VZW.

Binnen dit project willen we een selectie maken van een aantal methodieken die online vertaald kunnen worden. Aan de hand van een aantal focusgroepen bestaande uit de doelgroep ( jongeren in residentiële en ambulante setting, jongeren uit vroeginterventiegroepen) wordt feedback verzameld met betrekking tot deze ontwikkelde online methodieken.

In een tweede fase van het project worden de online methodieken bijgestuurd en opnieuw getest in focusgroepen. In een derde en laatste fase worden de tools opengesteld naar begeleiders binnen de residentiële en ambulante sectoren die met jongeren werken ( BJZ, KPC’s, CGG, ...) en wordt een forum gecreëerd om deze begeleiders op weg te helpen met de online methodieken zodat deze tools ten volle geïmplementeerd en gedissemineerd kunnen worden.

Looptijd van de projectresultaten van deze incentives

Volgend aanbod is ook gescreend door en gepubliceerd op www.onlinehulp-apps.be: