Incentives 2020

Vijf incentiveprojecten rond blended werken in welzijnswerk en zorg

De focus van deze oproep

Het thema van deze projectoproep was: blended hulp introduceren en implementeren.

Het werd dus een brede oproep die niet focuste op en bepaalde doelgroep of een bepaald thema. Zowel het ontwikkelen van een nieuw aanbod als de implementatie van reeds elders ontwikkeld aanbod was mogelijk.

Aandacht voor blended werken (de combo van face-to-face-aanbod en digitaal aanbod) werd weer ‘in the picture’ gezet.

Het aantal ingediende projecten

Er werden 33 projecten ingediend. Opmerkelijk was dat voor het eerst diverse projecten rond geïntegreerd breed onthaal werden ingediend.

5 projectaanvragen werden goedgekeurd. Het was vooraf bepaald dat er voor 5 projecten financiering zou voorzien worden.

De vijf geselecteerde projecten

...

Keuzehulp ongeplande zwangerschap

Wat is het?

Beslishulp bij ongeplande zwangerschap

Doelgroep?

Ongepland zwangere vrouwen en hun partners

Resultaat?

Keuzehulp ongepland zwanger

Partners?

Fara, CAW-groep, KULeuven, UCLL, Awel, Tele-Onthaal

Het doel van de online beslishulp is drieledig. Ten eerste willen we ongepland zwangere vrouwen toerusten met de nodige handvatten om hun beslissingsproces zo goed mogelijk te doorlopen. We willen hen daarbij zoveel mogelijk aanspreken op hun eigen kracht en hen de mogelijkheid geven om dit in alle anonimeit en op hun eigen tempo te doen. Tegelijk willen we de drempel verlagen wanneer zij in hun proces merken meer hulp nodig te hebben. Wanneer zij dit wensen kunnen zij via een berichtenmodule in het platform, contact aanvragen met een hulpverlener. Zij kunnen een korte vraag stellen, maar net zo goed kunnen zij de hulpverlener toegang geven tot de inhoud van hun oefeningen voor feedback. Eens de brug naar de hulpverlener is gelegd, kan er in onderling overleg gekeken worden welke vorm van bijkomende hulp de cliënt in kwestie nodig heeft in haar beslissingsproces. Zij kan op die manier worden toegeleid naar de andere vormen van hulpverlening die Fara (of een partner) aanbiedt (telefoon, chat, video- en/of face-to-face gesprek). Ook een toeleiding in andere richting is natuurlijk mogelijk, d.w.z. van bv. een face-to-face contact of een luistertelefoon, naar de online tool.

Ten tweede merken we dat vrouwen in hun beslissingsproces vaak nood hebben aan informatie van andere organisaties. Dit heeft dan te maken met allerhande vormen van ondersteuning. Via het online platform en de partners in het project, hopen we samenwerkingsverbanden te kunnen aangaan die de toeleiding voor deze vrouwen vergemakkelijkt en hen een aanspreekpunt geeft dat hen blijvend op weg zet naar de juiste zorg. Tot slot willen we, door deze vrouwen reeds op te pikken in hun beslissingsproces, de brug leggen naar begeleiding bij het verwerkingsproces: zowel in geval van behoud, als in het geval van een afbreking. Om de online beslishulp te integreren en te verankeren in het hulpverleningslandschap, willen we binnen het kader van dit project tevens inzetten op het maken van een instructievideo voor hulpverleners. We willen hen in deze video handvatten aanreiken voor het eerste onthaal van ongepland zwangere vrouwen en hun context, informeren over het online platform en wat cliënten hiervan mogen verwachten en we willen hen helpen om hier op een zorgzame manier naar door te verwijzen.

Click online - klik in 't echt

Wat is het?

Online aanbod afstemmen tussen drie organisaties die in eenzelfde buurt werken

Doelgroep?

Cliënten uit de Antwerpse buurt Deurne

Resultaat?

Deze afstemming heeft niet tot een nieuwe tool geleid.

Partners?

De Vijver vzw, Samenlevingsopbouw Stad Antwerpen, buurtwerk ‘t Pleintje

De directe aanleiding is de huidige corona-crisis waarbij we in de plotse omschakeling naar "enkel" digitaal contact merkten dat onze hulpverlenings- of ondersteuningsrelatie zwaar onder druk kwam te staan. De "klik" tussen mensen die ervoor zorgt dat hulpverlening of ondersteuning vlot loopt werd immers zwaar gehinderd door deze nieuwe communicatiekanalen. Onze cliënten en buurthuisbezoekers waren niet vertrouwd met het gebruik van beeldbel-apps, chatrooms of andere online applicaties en dit alles aanleren "vanop afstand" was zeker niet vanzelfsprekend. Hun sociale contacten in deze periode daalden zienderogen, met alle nefaste gevolgen van dien.

Doelstelling van dit project

Het (mentale) welzijn van onze buurtbewoners met extra noden verhogen door als organisaties uit twee verschillende sectoren maar uit dezelfde buurt en met gedeelde cliënten de handen in elkaar te slaan op het pad van digitale ondersteuning. Een ondersteuning die vlot gecombineerd wordt en aanvullend is op de "gewone" fysieke ontmoeting en ondersteuning. We willen de (geblende) online hulp van de drie organisaties op elkaar afstemmen zodat cliënten en buurthuisbezoekers vlot kunnen schakelen tussen het aanbod van de drie organisaties zonder dat ze daarvoor steeds opnieuw nieuwe digitale skills moeten leren en hopen dat we hiermee ook hun ontmoetingskansen in de buurt verhogen: want wie weet zullen 'clicks online' (op een veilig platform) uiteindelijk ook zorgen voor nieuwe ‘kliks in ’t echt’.

Werken met online gezinsplannen

Wat is het?

Samenwerken aan 1 gezin 1 plan met cliënt aan het roer.

Doelgroep?

Jongeren uit de jeugdhulp en hun netwerk

Resultaat?

Werken met Samen1plan

Partners?

Gezin centraal Noord-Limburg, CKG De Hummeltjes en CIG De Zeshoek

De partners van het samenwerkingsverband Jeugdhulp ‘Gezin Centraal’ willen via deze projectaanvraag een extra stimulans creëren in het werken met online gezinsplannen. De opzet van het project is om verschillende partners die werken met gezinnen omtrent verschillende levensdomeinen te leren kennis en gebruik maken van de online tool Samen1Plan.nl met als resultaat het effectiever en efficiënter maken van de hulpverlening aan cliënten en gezinnen door de samenwerking en communicatie tussen cliënt/gezin, hulpverleners en het sociale netwerk te verbeteren. Door middel van vorming, intervisie en trajectbegeleiding beogen we een regionale uitrol te stimuleren waar partners uit allerlei hoeken samenwerken aan één online plan met cliënt aan het roer.

Rustbox

Wat is het?

Een onlinetool met rustbrengers

Doelgroep?

Kinderen, jongeren en hun begeleiders

Resultaat?

Rustbox

Partners?

MPC Terbank, Vivo, KPC Gent en OC Ter Winde Espero

De Rustbox wordt een online-tool waar rustbrengers voor kinderen, jongeren, cliënten en hun begeleiders worden samengebracht. Daar waar voorganger de Sorrybox gericht was op het bieden van hulpmiddelen en methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de Rustbox zich preventiever op methodieken en modellen om samen met het kind, de jongere of de cliënt “rustig” te worden of blijven.

In de tool worden inzichten vanuit Medisch pedagogisch centrum Terbank, Kinderpsychiatrie en OBC Ter Wende Espero rond de werking van het stressbrein in relatie gebracht met probleemgedrag en de dynamiek tussen begeleider en cliënt. Zowel de begeleider als de jongere/de clïënt hebben hun “Window of Tolerance”, een venstertje waarbinnen stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen kunnen worden opgevangen. Met de Rustbox wordt face-to-face een individuele rustplanner opgemaakt met de hulp van een online-tool waarbij de begeleider helpt de jongere en zichzelf te reguleren om spanningsopbouw te verlagen en zo terug binnen het “venstertje” van het kalme brein te komen. Het effect van de rustbox kan verhoogd worden als hij op verschillende momenten van de dag online ingezet wordt, ook voor de spanning ontstaat. Het stressregulatiesysteem komt langzaam tot rust en op die manier kan de rustbox niet alleen op korte maar ook op langere termijn een preventief effect hebben.

Met de input van verschillende experten in stressregulatie wordt een rijk gevulde “rust-o-theek” aangemaakt, een verzameling van online methodieken die de jongere of de begeleider kunnen helpen om hun stressniveau te reguleren. Een overgroot deel zijn non-verbale methodieken die de werking van onze hersenstam kunnen stimuleren en dus het stressregulatiesysteem tot rust te brengen.

Blended hulp in GBO Scheldekracht

Wat is het?

Mogelijkheden verkennen van digitale en blended samenwerking om toegankelijkheid van hulp te vergroten en onderbescherming te verkleinen.

Doelgroep?

cliënten van de partners van Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): OCMW, CAW en sociale diensten van ziekenfondsen

Resultaat?

Afsprakentool voor blended hulp tussen de betrokken partners

Partners?

OCMW’s, CAW’s ziekenfondsen regio Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Wetteren, Laarne en Wichelen

De kernpartners van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Scheldekracht, een samenwerkingsverband tussen Centrum algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en OCMW's voor de regio Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Wetteren, Laarne en Wichelen, werden gedwongen om hun hulpverlening omwille van het COV|D19, halsoverkop om te schakelen naar online hulp en digitaal communiceren. De kernpartners waren genoodzaakt om nieuwe online kanalen aan te wenden om nieuwe hulpvragers te bereiken of om het contact met cliënten aan te houden. De nieuwe online kanalen werden ad hoc geïnstalleerd, om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de lockdown. De kernpartners stellen vast dat een inhaalbeweging aangaande onlinehulp en digitaal communiceren noodzakelijk is in het kader van een blended aanbod. Het samenwerkingsverband wil met dit project vanuit gemeenschappelijke inzichten en gedeelde aspecten concrete acties ondernemen tot implementatie van gemeenschappelijke, kwaliteitsvolle online tools op de werkvloer het als doel de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten: 1) als bijkomende contactmogelijkheid voor nieuwe hulpvragers en 2) voor het bieden van blended hulp in de onthaaltrajecten van cliënten. Hiermee beoogt GBO Scheldekracht tegemoet te komen aan de strategische doelstelling van het GBO, met name het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening en dit door specifiek in te zetten op een brede communicatiemix, zowel om cliënten te informeren, te bereiken, te contacteren, te begeleiden en door te verwijzen.

Looptijd van de projectresultaten van deze incentives

Volgend aanbod is intussen ook gescreend door en gepubliceerd op www.onlinehulp-apps.be:

Over de ondersteuning van deze incentiveprojecten


  • De vijf goedgekeurde projecten kregen ondersteuningsaanbod van een week door medewerkers van de partners van Onlinehulp-Vlaanderen.
  • In dit projectjaar was vanuit de ingediende projecten merkbaar dat meerdere organisaties hun beeldbelaanbod na de Corona-pandemieperiode wensten te borgen én dat meerdere projecten door partners van Geïntegreerd Breed Onthaal uit diverse regio’s werden ingediend (slechts één daarvan werd goedgekeurd). Op basis van deze vaststellingen ging vanuit de middelen van Flanders’Care nog extra ondersteuning naar:
    • Drie lerende netwerken rond professioneel beeldbellen in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg – gebaseerd op de ‘lessons learned’ uit de Corona-pandemie-periode
    • Een webinar rond ‘medewerkers blijven enthousiasmeren rond beeldbellen’
    • Een lerend netwerk rond onlinehulp in het Geïntegreerd breed onthaal